Podpisanie umowy patronackiej z PGE w sprawie utworzenia klasy patronackiej

Od września 2020 roku w Zespole Szkół w Pajęcznie powstanie klasa patronacka PGE Branżowej Szkoły I stopnia. Klasy patronackie są częścią realizowanego przez PGE programu wspierania kształcenia zawodowego, nad którym patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie będą w niej kształcić się w zawodach elektryk i elektromechanik, będą brali udział w wizytach zawodoznawczych, zajęciach praktycznych, praktykach oraz dodatkowych szkoleniach w kopalni Bełchatów. W ramach umowy wyróżniający się uczniowie będą mogli otrzymywać ufundowane przez spółkę stypendia. Dla najlepszych spółka przygotuje miejsca pracy i możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

W dniu 3 października 2019 r. w szkole odbyła się uroczystość, podczas której podpisano umowę patronacką w sprawie utworzenia klasy patronackiej.

Gościliśmy tego dnia w szkole wielu dostojnych gości:

Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Panią Beatę Mateusiak - Pieluchę - posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Karola Młynarczyka – Wicewojewodę Łódzkiego

Pana Roberta Ostrowskiego - Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pana Norberta Grudnia wiceprezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pana Marka Szydłowskiego – Dyrektora Departamentu HR PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Dariusza Grzesistę - Dyrektora PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Pana Grzegorza Wierzchowskiego – Łódzkiego Kuratora Oświaty

Pana Zbigniewa Gajęckiego – Starostę Pajęczańskiego

Pana Pawła Sikorę - WicestarostęPajęczańskiego

Pana Piotra Mielczarka – Burmistrza Pajęczna

Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatu, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu pajęczańskiego, nauczyciele i uczniowie szkoły.

umowa1

umowa2

Cel spotkania przedstawił w krótkiej prezentacji Dyrektor Departamentu HR w Centrali Spółki Pan Marek Szydłowski. Ukazał filozofię tworzenia klas patronackich i ich znaczenie dla rozwoju spółki.

umowa3

 

Następnie głos zabrała pani Marzena Machałek - wiceminister edukacji, która podkreśliła, że za sukcesem szkolnictwa zawodowego musi stać ścisła współpraca szkół, biznesu, pracodawców i samorządów. Taka współpraca przyczyni się do rozwoju gospodarki narodowej. Pani wiceminister przedstawiła filozofię reformy szkolnictwa zawodowego, które opiera się na współpracy i przygotowaniu uczniów do realiów rynku pracy.

umowa4

Jako kolejna przemawiała pani poseł Beata Mateusiak-Pielucha, która podkreśliła, że dobre funkcjonowanie szkolnictwa w powiecie pajęczańskim jest dla niej bardzo ważne. Wyraziła radość z podpisania umowy patronackiej, gdyż od początku wspierała tę ideę. Pani poseł zaznaczyła, że sprawy energetyki są priorytetem w jej pracy sejmowej, podejmuje też intensywne działania w celu uruchomienia Odkrywki Złoczew.

umowa5

 

Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest absolwentem ZS w Pajęcznie i bardzo wysoko ceni tę szkołę, dlatego szczególnie cieszy się z jej rozwoju.

umowa6

 

Prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Pan Robert Ostrowski podkreślił, że spółka PGE GiEK dba o wykwalifikowanie kadr dla przyszłości firmy i angażuje się w edukację zawodową na różnych poziomach nauczania. Klasy patronackie PGE kształcą zgodnie z technicznymi realiami i potrzebami rynku pracy. Program klas patronackich ma zachęcić młodych ludzi do wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej, a firmie pozwala uzupełnić lukę pokoleniową i kompetencyjną. Pan Prezes podkreślił, że uczniowie, którzy podejmą naukę w tej klasie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. Uczniowie będą mogli otrzymać stypendia za wyniki w nauce. Klasy patronackie to zatem szereg korzyści, gdyż gwarantują młodym ludziom szanse na rozwój zawodowy i co za tym idzie rozwój osobisty.

umowa7

 

Jako następny wystąpił pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, który podkreślił znaczenie szkolnictwa zawodowego na każdym stopniu edukacji i konieczność współpracy szkół, samorządów z pracodawcami i życzył wszystkim zaangażowanym stronom sukcesów w realizacji tego przedsięwzięcia.

umowa8

W dalszej części spotkania podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia klasy patronackiej PGE, zgodnie z którym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów obejmie patronatem klasę I w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie w zawodzie elektryk oraz elektromechanik.

Porozumienie podpisali:

Przedstawiciele GK PGE jako gwaranci porozumienia:

Pan Robert Ostrowski prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Norbert Grudzień wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Dariusz Grzesista – dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Przedstawiciele organu prowadzącego:

Pan Zbigniew Gajęcki – Starosta Pajęczański

Pan Paweł Sikora – Wicestarosta Pajęczański

Przedstawiciel szkoły:

Pani Sylwia Nowak - Miedzińska – dyrektor Zespołu Szkół w Pajęcznie

umowa9

 

Po podpisaniu porozumienia głos zabrał Starosta Pajęczański pan Zbigniew Gajęcki , który wyraził uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych w sfinalizowanie tego przedsięwzięcia, podziękował szczególnie pani poseł za wsparcie idei klasy patronackiej.

umowa13

 

Na zakończenie Pani Dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała przedstawicielom spółki PGE, władzom powiatu pajęczańskiego oraz pani poseł za okazaną pomoc i zaangażowanie w doprowadzenie do szczęśliwego finału wielomiesięcznych rozmów na temat stworzenia klasy patronackiej. Pani Dyrektor podkreśliła, że utworzenie tej klasy traktujemy jak wspaniały prezent na 70-te urodziny naszej szkoły. Z pewnością będziemy dbać o dobrą współpracę i dobrze wykorzystamy tę szansę dla rozwoju szkoły i dobra naszych uczniów.

umowa14

umowa10

umowa11

umowa12

umowa15