Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty

W dniu 12 lutego 2021roku w szkołach powiatu pajęczańskiego, w tym także w Zespole Szkół w Pajęcznie, gościł Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Flajszer wraz z Dyrektorem Delegatury KO w Sieradzu panem Cezariuszem Mostowskim. Podczas wizyty Kurator spotkał się z władzami powiatowymi – Starostą Pajęczańskim- panem Zbigniewem Gajęckim i Wicestarostą - panem Pawłem Sikorą oraz dyrektorami placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Pajęczański.

Kurator zwiedził placówki oświatowe, rozmawiał z dyrektorami o aktualnej sytuacji w szkolnictwie, wyzwaniach zdalnego nauczania czy planach szczepienia nauczycieli.

Pan Kurator ciepło wyraził się o pracy naszej szkoły i jej osiągnięciach, z zainteresowaniem wysłuchał słów Dyrektora Zespołu Szkół w Pajęcznie pani Sylwii Nowak-Miedzińskiej o naszej pracy i sukcesach na polu dydaktycznym oraz projektach na przyszłość.

Spotkanie zakończyło się konferencją prasową, która odbyła się w naszej szkolnej sali gimnastycznej.

Wizyta przebiegała w rzeczowej i miłej atmosferze sprzyjającej omawianiu aktualnej sytuacji w oświacie.

kurator1

kurator2

kurator3

Praca pszczelarza i jej znaczenie dla człowieka i Ziemi

Przedstawiamy wywiad uczennicy Patrycji Smejdy (II A) przeprowadzony z miejscowym pszczelarzem, który został wyróżniony w konkursie „Pszczoły wokół nas”. Zapraszamy do lektury.

WYWIAD (PDF)

wywiad1

wywiad2

Turnusy dokształcania zawodowego

Informujemy ,że w dniach od 18.01.2021 do 12.02.2021 odbywać się będą turnusy teoretyczne dokształcania zawodowego organizowane przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w następujących zawodach:

  • elektromechanik pojazdów samochodowych kl. III
  • monter sieci i instalacji sanitarnych kl. III
  • cukiernik kl. III
  • ślusarz kl. II
  • pracownik pomocniczy ślusarza kl. II
  • stolarz kl. II
  • fryzjer kl. I
  • mechanik pojazdów samochodowych kl. I
  • elektryk kl. III ( turnus organizowany przez OKZ w Pajęcznie )


Nauczanie na turnusach w Sieradzu odbywać się będzie zdalnie za pomocą platformy e- learning,
Korzystamy ze strony : ckusieradz.pl
Zakładka u góry ekranu : e-learning
Logowanie do platformy Moodle
Uczniowie logują się do :
Centrum Kształcenia Zawodowego i ODiDZ (login i hasło punkt 3 )
nazwa użytkownika :ckz
hasło: Centrum1@
Uczeń wybiera stopień i zawód .
Uczniowie pobierają materiały i zgłaszają się na adres e-mail do każdego nauczyciela zgodnie z planem zajęć.

Dlaczego w ogródku naszej szkoły stanął hotel dla owadów

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie wzięło udział w projekcie ekologicznym „Ekologia integralna encykliki Laudato si' w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt jest odpowiedzią na gorący apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si', w której wyraził troskę o nasz "wspólny dom" - Ziemię.

Na początek postawmy sobie pytanie, czy Kościół może zajmować się ekologią? Dlaczego Papież Franciszek pisze o ekologii? Pewnie nie wszyscy z nas rozumieją, że troska o świat stworzony wynika z przykazania miłości do Boga, do bliźniego, do stworzenia. Encyklika Laudato si' to list Papieża do wszystkich ludzi dobrej woli i zaproszenie do rozmowy o kondycji świata jako naszego wspólnego i jedynego domu. „Nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona”(LS1). Papież zatroskany o świat mocnym głosem przypomina o tym i zaprasza każdego z nas do osobistej odpowiedzi, w której ważniejsze są nasze czyny, a nie słowa. „Jaki rodzaj świata chcemy przekazać tym, którzy będą po nas, dorastającym dzieciom?”(L160). „My sami jesteśmy z prochu ziemi. Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia”(LS2).

Obecnie nasza planeta, nasz wspólny dom cierpi z powodu nadmiernej degradacji przyrody wynikającej m.in. z fałszywego przekonania o nieskończonej dostępności dóbr naszej Ziemi, co prowadzi do „wyciskania” aż do granic, a nawet ponad granice (LS106); cierpi z powodu niesprawiedliwości społecznej oraz naszej pogoni za zyskiem za wszelką cenę (LS109), czego skutkiem jest „obsesyjny konsumpcjonizm”(LS203). Papież Franciszek zachęca do wsłuchania się w te „jęki”, przynaglając każdego i każdą z osobna do „nawrócenia ekologicznego”. Nawołuje, aby zgodnie z wyrażeniem św. Jana Pawła II „zmienić kurs”, przyjmując piękno i odpowiedzialność zaangażowania się w „troskę o wspólny dom”.

SKC ZS Pajęczno podjęło zaproszenie Papieża Franciszka i zapragnęło twórczo realizować propozycje z Laudato si', by mieć swój udział w przywracaniu harmonijnej relacji pomiędzy wszystkimi mieszkańcami Ziemi, pomiędzy ludźmi i światem przyrody. Papież zasugerował, by przewodnikiem naszych działań był św. Franciszek z Asyżu, który był bratem każdego i uczył miłości do całego świata.

Pierwszym krokiem było stworzenie Zespołu Projektowego, którego zadaniem było poprawne napisanie własnego projektu w konkursie grantowym. W skład zespołu weszli nauczyciele: Agnieszka Kowalczyk i Beata Konieczna jako koordynatorzy merytoryczni i pełnoletni opiekunowie oraz uczniowie-młodzi liderzy projektu: Igor Gołębiowski, Kacper Klimczak, Miłosz Lewandowski, Michał Bęben, Damian Kostarczyk ( kl.IIAg ), Lidia Stefanek (kl.IICg), Angelika Prukacz ( klIIBp), Patrycja Kowalczyk, Wiktoria Borkiewicz (kl.IIBg), Monika Kowalczyk (kl.IIIB). Konkurs wyłonił 5 zwycięzców spośród Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, którym przyznano środki finansowe w wysokości 4000,00 zł na realizację inicjatyw ekologicznych w swoich szkołach. W tym gronie znalazł się i nasz projekt: „Troska o nasze siostry pszczoły-wspólną odpowiedzialnością wobec Ziemi”. Wkrótce jego realizacja dobiegnie końca, więc pora na podsumowanie.

Do wzięcia udziału w tym projekcie skłoniły nas informacje od miejscowych pszczelarzy o licznym wymieraniu pszczół w naszej okolicy. Środowisko naturalne na przestrzeni ostatnich lat uległo dużym zmianom, niestety na gorsze. Znacznie zubożała baza pożytkowa dla pszczół, a degradacji uległy miejsca siedliskowe i lęgowe dla dzikich owadów. Doprowadziło do tego uprzemysłowienie rolnictwa, uprawy monokulturowe, likwidacja łąk i przydomowych ogródków kwietnych, częste koszenie łąk i trawników, wypalanie traw, gęsta zabudowa, wycinanie drzew. Brak naturalnego, urozmaiconego pokarmu negatywnie wpływa na odporność pszczół, przez co choroby i pasożyty co roku dziesiątkują populację. Innymi bardzo ważnymi czynnikami mającymi wpływ na śmiertelność pszczół są chemizacja rolnictwa i stosowanie pestycydów, zanieczyszczenia środowiska, brak wody i zmiany klimatyczne.

Celem głównym naszych działań była chęć podniesienia świadomości i upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół w Pajęcznie oraz społeczności lokalnej dotyczącej znaczenia i ochrony pszczół w utrzymaniu życia na Ziemi. Chcieliśmy zachęcić do dbania o naturalne środowisko oraz do ochrony i pomocy pożytecznym owadom.

Realizując nasz projekt działaliśmy według wcześniej zaplanowanego harmonogramu. Sztandarowym jego elementem jest hotel dla owadów. Stawiając go w szkolnym ogródku dydaktycznym chcieliśmy dać przykład jak chronić owady zapylające przed nieuchronnym wyginięciem. Hotel dla owadów to stworzone przez człowieka siedlisko, które służy do zakładania gniazd przez m.in. przez pszczoły samotnice, by złożyły tam swoje jaja, wcześniej przynosząc pożywienie.

Z otrzymanego dofinansowania zakupiliśmy nasiona łąk kwietnych i sadzonki kwiatów, by rozdając je uczniom i okolicznym mieszkańcom oraz sadząc w szkolnym ogródku dydaktycznym przyczynić się do tworzenia „stołówki” dla pożytecznych owadów w szkole i przydomowych ogródkach .

Obok hotelu dla owadów umieściliśmy poidełka, by zwrócić uwagę na problem braku wody, którego doświadczają także owady. Chcieliśmy również w ten sposób zainspirować innych do umieszczania na swoich podwórkach i balkonach podobnych i prostych w wykonaniu poidełek.

Poprzez wydrukowanie baneru i plakatów, udaje nam się dotrzeć do lokalnej społeczności (w szczególności rolników), uwrażliwiając wszystkich na powszechny problem wymierania pszczół, a w konsekwencji degradacji całego ekosystemu. Ich projekt wyłoniliśmy drogą konkursu „Pszczoły wokół nas” przeprowadzonego wśród naszych uczniów. Na koniec czeka nas jeszcze „Wielki test o pszczołach”, który z pewnością przyczyni się do kształtowania postaw ekologicznych wśród młodzieży i ukaże jak ważne jest przywracanie i ochrona bioróżnorodności .

Tytuł naszego projektu „Troska o nasze siostry pszczoły-wspólną odpowiedzialnością wobec Ziemi” nawiązuje do „Pieśni Słonecznej” św. Franciszka z Asyżu, do której w swojej encyklice nawiązuje Papież Franciszek. Życzymy sobie, by podjęte przez nas działania uwrażliwiły uczestników naszego projektu na potrzebę ekologii integralnej w naszym środowisku, wzbudziły odpowiedzialność wobec najmniejszych stworzeń Bożych i były wspólnym hymnem pochwalnym na cześć Boga Stwórcy.

Żywimy głęboką nadzieję, że nasza młodzież nadal będzie odpowiadała na wezwanie Papieża: „Wiem, że jesteście zdolni do gestów wielkiej przyjaźni i dobroci. Jesteście wezwani do budowania w ten sposób przyszłości: razem z innymi i dla innych, nigdy przeciwko komuś innemu! Nie buduje się przeciw innym - wówczas mamy do czynienia ze zniszczeniem. Dokonacie wspaniałych rzeczy, jeśli już teraz dobrze się przygotujecie, w pełni przeżywając wasz wiek bogaty w dary i bez obawy o zmęczenie” (Jubileusz młodych, 24.04.2016).

Na koniec chcieliśmy wezwać wszystkich, a szczególnie tych zdystansowanych i zniechęconych, by podjęli wysiłek na rzecz rozwoju świata w duchu ekologii integralnej i swoimi codziennymi działaniami przyczynili się do ochrony przyrody. Zachęcamy do przeczytania encykliki Laudato si', którą można znaleźć nie tylko w księgarniach, ale i na portalach internetowych.

Nie można myśleć, że te wysiłki i tak nie zmienią świata. Działania takie rzucają
w społeczeństwo ziarno dobra, które zawsze owocuje..”(LS212).

Agnieszka Kowalczyk

Opiekun SKC ZS Pajęczno i koordynator merytoryczny projektu

projekteko0a

projekteko1

projekteko2

projekteko3

projekteko4

projekteko5

Więcej zdjęć w galerii.

Akcja charytatywna Szkolnego Koła Caritas "Pomoc dla oddziału covidowego"

„Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”
św. Matka Teresa z Kalkuty

Sytuacja, w jakiej przyszło przeprowadzać naszą adwentową akcję była bardzo nietypowa. Nie mogliśmy widzieć się w klasie ani na szkolnym korytarzu, by nawzajem mobilizować się do działania. Brakowało nam szkolnej choinki, naszych „słodkich czwartków” i kiermaszu rękodzieła. Postanowiliśmy jednak nie złożyć broni i pomimo trudności zrobić coś dobrego, gdyż naokoło nas nadal są chorzy, biedni i potrzebujący.

Święta Bożego Narodzenia to czas wśród bliskich, którym życzymy zdrowia. Niestety panosząca się pandemia psuje niejednym wspaniałe plany na święta. W związku z tym podjęliśmy niełatwe wyzwanie, by pomóc tym wszystkim, których bezpośrednio dotyka ciężki trud związany z covidem. Wolontariusze SKC ZS Pajęczno przeprowadzili zbiórkę rękawiczek jednorazowych, maseczek, środków dezynfekujących oraz artykułów potrzebnych przy pielęgnacji chorych. Zbiórka odbyła się na rzecz oddziału covdowego Szpitala Powiatowego w Pajęcznie.

W miniony piątek zakończyliśmy naszą adwentową akcję. Zebraliśmy m.in. 2390 sztuk rękawiczek jednorazowych, 219 maseczek, 53 sztuk chusteczek nawilżanych, 250 sztuk chusteczek higienicznych, 6,5 l żelów antybakteryjnych, 6,2 l środków pielęgnacyjnych, 160 sztuk papieru toaletowego, 88 sztuk ręczników papierowych, oliwki, sudocrem i wiele innych. Po spakowaniu wszystkich artykułów do pudeł nastąpiło przekazanie darów na ręce dyrektor szpitala. Następnie wyruszyliśmy z podziękowaniami do sklepów Intermarche i Polomarket, w których odbywała się zbiórka.

Dziękuję wszystkim darczyńcom oraz zaangażowanym wolontariuszom w akcję, szczególnie klasie Ic.

Agnieszka Kowalczyk
Opiekun SKC

adwent1

adwent2

adwent3

adwent4

adwent5

adwent6

adwent7

adwent8

 

Więcej artykułów…