alt Witamy na oficjalnej stronie
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza

w PajęcznieDrodzy Uczniowie

Apelujemy!

Nie wychodźcie z domu. Chrońcie siebie i swoich bliskich. Bądźcie odpowiedzialni.

Przypominamy!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

Szanowni Pracodawcy

zatrudniający uczniów będących młodocianymi pracownikami,

zgodnie z art. 1.pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust.;6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482,1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Przepisy ustawy weszły w życie 1 kwietnia 2020 roku.INFORMACJE DLA RODZICÓW NA CZAS ZAWIESZENIA NAUKI W SZKOLE
Szanowni Państwo

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW NA CZAS ZAWIESZENIA NAUKI W SZKOLE

  • To nie jest dla Was czas wolny
  • To nie jest czas na spotkania towarzyskie
  • Pozostańcie w domach, a konieczność wyjścia ograniczcie do minimum
  • Wykorzystajcie ten czas na powtórzenie i utrwalenie wiadomości
  • Będziecie dostawać od nauczycieli za pośrednictwem komunikatorów, poczty elektronicznej materiały od nauczycieli do samodzielnej pracy w domu
  • Wasze zaangażowanie w nauczanie na odległość będzie systematycznie monitorowane,

Dyrektor ZS

Dyrektor Zespołu Szkół w Pajęcznie informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na okres dwóch tygodni.

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkoły.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.

Uwaga

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

;Baner 70lat

telefon1