Regulamin RR

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza

w Pajęcznie

 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w szkole może działać rada rodziców. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców. Ustawa określa także kompetencje rady rodziców. Są to głównie kompetencje opiniodawcze, wnioskodawcze /rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły/ , a także kompetencje stanowiące w zakresie zasad wydatkowania funduszy rady rodziców.

Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły może gromadzić fundusze dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. A oto treść regulaminu Rady Rodziców:

 

Rozdział I

N a z w a   r e p r e z e n t a c j i   r o d z i c ó w

 

§ 1. Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pajęcznie

 

Rozdział II

C e l   i   z a d a n i a   R a d y    R o d z i c ó w

§ 2.

1.      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły.

2.      Szczególnym celem Rady Rodziców jest w szczególności:

-         pobudzanie i organizowanie form aktywności na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

-         gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

-         zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

1/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,

2/ uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

3/ znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4/ uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

5/ wyrażania i przekazywania opinii na temat szkoły, określania struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.

 

Rozdział III

O r g a n i z a c j a   d z i a ł a n i a   o g ó ł u   r o d z i c ó w   i   R a d y   R o d z i c ó w

 

§ 3. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.

1.      Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców tzw. trójkę klasową składającą się z przewodniczącego, skarbnika i sekretarza danej klasy.

2.      Trójki klasowe z poszczególnych klas w tajnym głosowaniu wybierają przedstawiciela , który wchodzi w skład Szkolnej Rady Rodziców.

3.       Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

a/ prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący jej pracami,

b/ komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

4.      Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców. Zebranie zwoływane jest raz w czasie kadencji rady.

5.      Prezydium Rady Rodziców składa się z Zarządu: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, dwóch sekretarzy, oraz dwudziestu członków prezydium, razem 25 osób. Prezydium dokonuje swego usytuowania na pierwszym posiedzeniu.

6.      Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej powinni być dobrze zorientowani w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.

7.      Prezydium Rady Rodziców wybiera minimum dwie stałe komisje: dydaktyczno – wychowawczą i gospodarczą.

§ 4.      Kadencja rady rodziców i jej organów trwa 2 lata, począwszy od miesiąca września do30 września ostatniego roku kadencji.

§ 5.      Członkowie klasowych rad rodziców /i jednocześnie rady rodziców szkoły/ z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w trakcie kadencji – zostają zastąpieni przez trójki klasowe rodziców z klas pierwszych.

 

Rozdział IV

T r y b   p o d e j m o w a n i a   u c h w a ł   p r z e z   R a d ę    R o d z i c ó w

i   j e j   o r g a n y   w e w n ę t r z n e

§ 6.

1.      Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.      Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3.      Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarze rady rody rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

 

Rozdział V

W y b o r y   d o   O r g a n ó w   R a d y   R o d z i c ó w

§ 7.

1.      Wybory do rady rodziców, /klasowej rady rodziców/, prezydium rady, zarządu i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

2.      Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie /jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym/ swoją zgodę na kandydowanie.

3.      Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4.      Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5.      Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

6.      Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego rady rodziców:

a/ wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza; wybory do tych komisji są jawne,

b/ sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym

c/ sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie /lub nie udzielenie/ absolutorium ustępującemu organowi,

d/ informacje dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły,

e/ ewentualne wystąpienie zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

f/ plenarna dyskusja programowa,

g/ uchwalanie wniosków programowo – organizacyjnych co do działalności rady rodziców w następnej kadencji,

h/ wybory nowych organów rady rodziców po ustaleniu przez komisję regulaminową listy obecności i prawomocności zebrania

-         przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

-         głosowanie,

-         ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej.

7.      Wolne głosy i wnioski.

§ 8.      Inne plenarne posiedzenia rady rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak wyżej, z tym że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Liczba zebrań rodziców klasowej Rady Rodziców nie może być mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

 

Rozdział VI

P l a n   p r a c y   R a d y   R o d z i c ó w   i   j e j   o r g a n ó w

§ 9.

1.      Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2.      Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie przez zarząd lub na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej pięciu klas, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej złożony do zarządu rady.

§ 10.

1.      Prezydium lub Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, z udziałem Dyrektora Zespołu Szkół i innych zaproszonych osób.

2.      Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu rady rodziców za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium. Protokolarz z posiedzeń przechowuje się w sekretariacie szkoły. Każdy protokół winien być odczytany na następnym zebraniu. Ewentualne braki lub sprostowania należy umieścić w kolejnym protokole.

§ 11.    Posiedzenie kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może się zbierać także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady rodziców, rady rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 10 osób.

Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej. Regulaminowe kontrole powinny być prowadzone 2 razy w ciągu roku szkolnego.

§ 12.    Formy i częstotliwość działania innych struktur w ramach rady rodziców, jak: komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich te zespoły się podjęły.

§ 13.    Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

Rozdział VII

Z a s d y   g r o m a d z e n i a   i   w y d a w a n i a   f u n d u s z y   R a d y    R o d z i c ó w

§ 14.

1.      rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

-         ze składek uczniowskich

-         z wpłat osób fizycznych instytucji, fundacji do których zwróci się prezydium rady

-         z imprez organizowanych na rzecz szkoły

-         z działalności gospodarczej

-         z innych nie wymienionych źródeł

§ 15.

1.      Wysokość składki uczniowskiej wynosi nadal 100 zł rocznie, płatnej w dwóch ratach po 50 zł, lub łącznie.

2.      składkę uczniowską wpłaca tylko jeden uczeń z rodziny, jeśli do tej szkoły uczęszcza więcej rodzeństwa. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodzic wnosi prośbę o zwolnienie z opłaty składki podpisaną przez Wychowawcę i Dyrektora Szkoły. Można też zamienić składkę na odpracowanie przez rodzica ucznia na rzecz szkoły 3 dniówek, o czym decyduje Dyrektor skierowując swą opinię wraz z podaniem do księgowości Rady Rodziców.

3.      Uczniowie nowoprzychodzący do naszej szkoły wpłacają wpisowe w wysokości 100 zł do księgowości Rady Rodziców.

§ 16.

1.      Środki zgromadzone przez Radę Rodziców są wydatkowane na podstawie preliminarza rozchodów, zatwierdzone każdorazowo przez upoważnionego kierownika zarządu Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły.

2.      Preliminarz wydatków zatwierdzony zgodnie z przepisami stanowi, że zgromadzone środki mogą być wydane na:

-         pomoce klasowe do 10 % wpływów od klasy

-         wycieczki klasowe do 10 % wpływów od klasy. Łącznie 20 % dla klasy.

-         pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

-         dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak dzień patrona szkoły, festynów sportowo – rekreacyjnych, finałów szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp., sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, nagrody dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,

-         dofinansowanie kosztów reprezentacji szkoły przez zespoły artystyczne i sportowe,

-         zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego na potrzeby szkoły,

-         wydatki osobowo i rzeczowo związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców,

-         inne, niezbędne dla podwyższania sprawności nauczania, lub zaistniałych potrzeb przed uzyskaniem refundacji.

3.      Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł:

-         dofinansowanie celów ustalonych j.w. w punkcie 2.

-         Finansowanie własnych projektów rady rodziców, urządzanie nowych pracowni, zakup aparatury, renowacja urządzeń sportowo – rekreacyjnych itp.

-         Przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,

-         Lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji.

4.      Sposób wydatkowania środków rady rodziców może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców. W takim przypadku prezydium rady rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

5.      Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy, które obowiązują księgowość Rady Rodziców.

Rozdział VIII

O b s ł u g a    k s i ę g o w o – r a c h u n k o w a    ś r o d k ó w    f i n a n s o w y c h

R a d y   R o d z i c ó w

§ 17.

1.      Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się fachową siłę księgową. Płacę księgowego ustala i umowę o pracę zatwierdza prezydium rady rodziców. Prezydium opracowuje także zakres czynności i odpowiedzialności księgowego.

2.      Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

 

Rozdział IX

P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o w e

§ 18.

1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły zarząd zaprasza na zebrania plenarne, prezydia i posiedzenia zarządu dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły.

2.      Rada rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

3.      W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną czy radę szkoły – prezydium może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4.      W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 19.    Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, zarządu jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się poprzez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 20.    Rada rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pajęcznie, a także pieczęcią do operacji finansowych, identyczna jak poprzednia z dodatkiem numeru konta bankowego, oraz pieczęcią imienną Księgowej i Przewodniczącego Prezydium.

§ 21.    Regulamin Rady Rodziców zatwierdza Prezydium Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu w roku szkolnym, na okres kadencji tej rady z ewentualnymi aneksami w miejscach niezbędnych zmian.

 

Zatwierdził Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

Pajęczno, dnia 07.09.2007 r.