Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

1. Rejestracja, składanie wniosku do szkół ponadpodstawowych :

Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r., godz. 15:00

2. Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata:

Od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r., godz. 15.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej( dokumenty w postaci wydrukowanego i podpisanego wniosku, świadectwa ukończenia szkoły zostają dostarczone do sekretariatu szkoły w teczce papierowej opisanej wg wzoru „ Opis teczki ZS Pajęczno )

od 26.06. do 10.07.2020r. do godz. 15.00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności .

do 04 sierpnia 2020 r.

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

12 sierpnia 2020 r

7. Potwierdzenie woli nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 2 fotografii, karty zdrowia, zaświadczenia lekarskiego , zaświadczeń o uzyskanych tytułach laureata lub finalisty,. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia , rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. Do godz.15.00 , wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenia składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty nie później niż do dnia 25 września 2020r.

13.08.2020 – 18.08.2020 godz.15.00

8. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

19.08.2020r. godz.14.00