Rzecznik Praw Ucznia

rz1

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest:

uczennica kl. III ESonia Jura

nauczyciel języka angielskiego mgr Lidia Jędrzejczak

Pamiętaj, że Twoje prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.

rz2

Poszanowanie praw drugiego człowieka jest kluczowe, jeśli chcemy, aby szkoła była przyjazna dla wszystkich.

Ważne telefony:

 • 234 72 12 - Policyjny telefon zaufania
 • 233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
 • 0 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny
 • 0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny

Każdy uczeń Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza powinien znać i przestrzegać zbioru praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły. Z pełnym brzmieniem Statutu oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania możesz zapoznać się w bibliotece szkolnej lub na oficjalnej stronie internetowej naszej szkoły. http://www.zspajeczno.pl/index.php/prawa-i-obowizki-ucznia

Zachęcam jednocześnie do odwiedzenia serwisu mamyprawa.pl gdzie znajdziecie informacje o prawach ucznia.

rz3

rz4m

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie:

Rzecznika Praw Dziecka - p. Marka Michalaka

Aktualny adres:
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl

Chciałam jednocześnie zwrócić Waszą uwagą na kampanię Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO. Szczegóły na stronie http://jakreagowac.pl

rz5m

Zadania i funkcje rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

 

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statutu Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Pamiętaj,
W każdym przypadku zwracasz się osób kompetentnych.
Możesz liczyć na ich pomoc i dyskrecję.
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem.

mój e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Lidia Jędrzejczak

rz6