Aktualności i komunikaty

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ W PAJĘCZNIE

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą nr 2/2020 zwołuję WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w dniu 26 czerwca o godz.8.00 – I termin, 8.15 – II termin w Zespole Szkół w Pajęcznie sala nr 3.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie.

2. Wybór prezydium – przewodniczącego, sekretarza, komisji mandatowo – skrutacyjnej I komisji uchwał;

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

6. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności statutowej za rok 2019;

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej;

8. Dyskusja;

9. Podjęcie uchwały nr 3/2020 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019;

10. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2019;

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2019;

12. Wybory Zarządu I Komisji Rewizyjnej;

13. Sprawy różne I wolne wnioski.

14. Zakończenie zebrania.

 

Z poważaniem

 

Prezes Zarządu

Jacek Lewera

Walne zebranie członków Stowarzyszenia - 17 czerwca 2019

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów

Na podstawie Uchwały  Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Pajęcznie zwołuje się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Pajęcznie w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 9.30 w I terminie, o godz. 9.45 w II terminie.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie

2. Wybór prezydium – przewodniczącego, sekretarza, komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

6. Rozpatrzenie odwołań członków do walnego zebrania.

7. Złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu z działalności statutowej za rok 2018;

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

9 . Dyskusja

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 i sfinansowaniu ujemnego wyniku finansowego .

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za rok 2018;

13. Sprawy różne i wolne wnioski;

14. Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

 

Pajęczno, 15. 03. 2018r.

 


Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów

Na podstawie Uchwały nr 3/2018 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Pajęcznie z dnia 15.03.2017 r. zwołuje się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Pajęcznie w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w I terminie, o godz.17.15 w II terminie.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie

2. Wybór prezydium – przewodniczącego, sekretarza, komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

6. Uzupełnienie składu Zarządu.

7. Rozpatrzenie odwołań członków do walnego zebrania.

8. Złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu z działalności statutowej za rok 2017;

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

10. Dyskusja

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 i sfinansowaniu ujemnego wyniku finansowego .

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za rok 2017;

13. Sprawy różne i wolne wnioski;

14. Zakończenie zebrania.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów

stowarzyszenie1

Informacja dla członków Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Pajęcznie

Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą nr 4/2015 z dnia 28.04.2015r zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 19 czerwca 2015 o godz.19.00 – I termin, 19.15 – II termin w Zespole Szkół w Pajęcznie , ul. Sienkiewicza 5, sala nr 3.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Wybór prezydium – przewodniczącego, sekretarza, komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Rozpatrzenie odwołań członków do walnego zebrania.
 7. Złożenie sprawozdania zarządu z działalności statutowej za rok 2014;
 8. Dyskusja
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2014;
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za rok 2014;
 13. Sprawy różne i wolne wnioski;
 14. Zakończenie zebrania.

Zapraszamy!

Konkurs na projekt graficzny ekspozycji historycznego sztandaru szkoły

Regulamin konkursu

na projekt graficzny ekspozycji historycznego sztandaru szkoły

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu pt. „Konkurs na projekt graficzny ekspozycji historycznego sztandaru szkoły” , zwanego dalej konkursem jest Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Pajęcznie. Konkurs jest organizowany w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Pajęcznie.

2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

3.Osobami odpowiedzialnymi są: p. Jacek Lewera – prezes Stowarzyszenia, p. W. Marchewka- wiceprezes Stowarzyszenia, Bożena Szczerkowska – sekretarz Stowarzyszenia.

§ 2

Cel konkursu

1.Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie wzorcem do wykonania ekspozycji sztandaru.

2.Konkurs ma również na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, propagowania wiedzy o historii i tradycji Szkoły oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.

3.Projekt powinien uwzględniać następujące elementy:

a) zaprojektowanie ścianki ekspozycyjnej w budynku szkolnym, w hallu na parterze;

b) obustronna ekspozycja sztandaru o wymiarach 100cm x 105 cm;

c) wykonanie graficznego projektu

§ 3

Uczestnicy

1.Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, szczególnie do uczniów i absolwentów szkoły.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną oraz projekt graficzny z podaniem wymiarów.

2.Praca musi być opisana. Na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora projektu, adres zamieszkania, numer telefonu.

3.Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.

4.Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).

5.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

1.Projekty plastyczne należy dostarczyć lub przesłać wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Zespołu Szkół w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5 98-330 Pajęczno od 15 maja do 30 czerwca 2015r. z dopiskiem „Konkurs na projekt ekspozycji sztandaru”

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1.O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Członków komisji powołuje Organizator.

2.W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3.Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 30 czerwca 2015r.

4.Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz przyzna wyróżnienia

5.Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części lub wykorzystania więcej niż jednego projektu.

6.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione.

§ 7

Nagrody

1.Nagroda główna:

 • wykonanie ekspozycji wg zwycięskiego projektu;
 • pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem, która zostanie umieszczona obok zrealizowanego projektu i wzmianka w kronice szkolnej ;
 • zaproszenie autora jako gościa honorowego i wyróżnienie na uroczystości zakończenia roku szkolnego;

2.Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia najciekawszych prac, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zaproszenia na uroczystość zakończenia roku szkolnego. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

3.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4.Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

6.Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej telefonicznie.

7.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły www.zspajeczno.pl

§ 8

Postanowienia końcowe

1.Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www. zspajeczno.pl

Więcej artykułów…